fbpx

CTT Freezone

CTT Freezone

CTT Freezone

CTT Freezone

CTT Freezone

CTT Freezone

地理位置 

 

CTT FREE ZONE 仓库(免税区仓库)

       邦纳-达叻路第19公里

北榄府挽披县

CTT FREE ZONE 免税区

邦纳-达叻路第47公里

北柳府挽巴功县

东部经济走廊(EEC)

CTT仓库(普他蒙通5号路)

普他蒙通5号路

佛统府三攀县

CTT萨拉亚园区

萨拉亚

佛统府三攀县

地理位置 

 

CTT FREE ZONE 仓库(免税区仓库)

                 邦纳-达叻路第19公里

            北榄府挽披县

CTT FREE ZONE 免税区

邦纳-达叻路第47公里

北柳府挽巴功县

东部经济走廊(EEC)

CTT萨拉亚园区

萨拉亚

佛统府三攀县